slice
 

Forside

 

Boområdet og leilighetene

Vedtekter

Styret/Kontaktpersoner

Komiteer og utvalg

Oppgangstillitsvalgte

Referater

 

Grendelaget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H U S O R D E N S R E G L E RSist endret §§ 2, 3, 4, 5, 6, 7 - 13.3.2017
§ 1
Husordensreglene tar sikte på å sikre sameierne orden og ro i hjemmene. De utgjør en del av vedtektene. Det er nødvendig at reglene blir overholdt til alles beste.
Vaktmestere og sameiets styre skal påse at ordensreglene blir fulgt og har myndighet til å
treffe forføyninger i henhold til vedtektene.
Gjentatte grove overtredelser av husordensreglene gir styret rett til å få vedkommende fjernet som sameier/fremleier (jfr. “Lov om eierseksjoner” av 23. mai 1997).

§ 2
Sameieren må alltid påse at leilighetene brukes slik at det ikke oppstår ubehageligheter for andre sameiere. Det skal være ro i leiligheten mellom kl. 23.00 og 07.00. Øving på instrumenter og annen støyende virksomhet, som snekkervirksomhet og boring med drill, skal ikke finne sted etter kl. 19.00 på hverdag og ikke etter kl. 17.00 på lørdag. Støyende virksomhet skal ikke forekomme på søn- og helligdager. Vedvarende ekstra støyende arbeide som pigging, boring i betong ol. skal avsluttes før kl 17 på hverdager, og ikke finne sted på lørdag, søndag og helligdager. Denne type arbeide skal også meldes med oppslag i oppgang inneholdende anslått varighet, og være meldt med “Meldeskjema for rehabilitering og oppussing”.

(Skjema laster du ned her).

§ 3
All søppel og avfall skal være godt innpakket før det kastes i søppelsjakten. Søppel må ikke kastes etter kl. 22.00. Følg de oppsatte forskrifter. Store ting kan kastes i containeren utenfor blokk 13 i dennes åpningstid. Gjelder vanlig blandingssøppel som ikke går inn i sjaktlukene. Hageavfall, møbler og annet bygningsavfall skal leveres på gjenbruksstasjon.

§ 4
Garasjer og trappeoppganger må ikke benyttes som lekeplasser. Hovedinngangsdøren skal holdes lukket når det er minusgrader utendørs. Etter kl. 22.00 skal disse dørene være låst.
Sykler, barnevogner, møbler, kjelker og andre private eiendeler skal ikke settes inn i oppgangene. Det samme gjelder på gangbruene.

§ 5
Ytre monteringer som skilter, antenner, flaggstenger, boder etc. må ikke utføres uten styrets samtykke og anvisning. Det samme gjelder maling av terrasser. Parabolantenner og varmepumper er ikke tillatt oppmontert. Det må ikke legges ut mat til fuglene på terrassene.
På terrassene eller i vinduene må det ikke bankes tepper, dyner o.l. Det må heller ikke henges tøy slik at det er synlig fra vei.
Terrassene skal holdes fri for snø og vann, og renner og avløp skal holdes fri for blader og
annet så vannet kan renne fritt. Slukrister skal ikke fjernes. Terrassekassene skal ikke inneholde planter/busker/trær/ som er over 1 meter høye. De skal ikke vokse slik at de henger utover kanten på terrassekassen. Det er ikke tillatt å plante slyngene/klatrende planter. Avstand til skillevegg, minst 1 meter, på grunn av brannevakuering.

Det tillates satt opp “bod” på terrasse av samme type som på kjøkkensiden i seksjonsnr. 105, oppg. 16, 3. etg. Grilling med kull og tennvæske er ikke tillatt. Bruk gass- eller elektrisk grill og rengjorte rister.

§ 6
All unødvendig kjøring på gangveiene foran blokkene er forbudt. Kun syketransport,
flyttetransport og større varetransport er tillatt, samt av- og pålessing i inntil 15 minutter. med mindre det er pågående aktivitet ved bilen.
Motorkjøretøy skal parkeres på anviste plasser. Samtlige parkeringsplasser mellom blokkene er reservert til gjesteparkering. Gjesteparkeringsplassene kan benyttes av beboerne for korttidsparkering inntil 2 timer.
I sameiets fellesgarasje er det kun tillatt å parkere registrerte motorvogner.
Styret har inngått avtale med et privat parkeringsselskap som skal ivareta sameiets
parkeringsregulering på selve boligfeltet. Se for øvrig egne parkeringsregler.
Den enkelte sameier er ansvarlig for å informere sine gjester om disse bestemmelsene.

§ 7
I garasjene kan det installeres stikkontakt for motorvarmer. Arbeidet skal utføres av
autorisert personell, og kobles til det eksisterende anlegget. Installasjonen skal meldes til
styret. Det er ikke anledning til å koble til eller lade elbil, hybridbil eller bil med kupevarmer.

§ 8
Det må bare benyttes godkjent antennekabel mellom vegguttak og radio/TV. Hvis anlegget ikke virker, må vaktmester eller styremedlem varsles. Ingen må på egen hånd foreta seg noe med fellesanlegget.

§ 9
Angående husdyrhold, se eget Husdyrreglement.

§ 10
Under normale omstendigheter bør sameierne stille opp på dugnader.

§ 11
Arbeide som utføres av vaktmester etter oppdrag fra sameieren i deres leilighet, skal
betales av vedkommende direkte til vaktmester.

§ 12
For øvrig vises til de enhver tid gjeldende vedtekter for Sameiet og Grendelaget.

----*----

 

V E D T E K T E R

(Endret §12 i sameiermøtet 13. mars 2017)


§ 1
Sameiets navn er Vevelstadåsen Boligsameie. Sameiet består av 210 seksjoner av
eiendommen gnr.107, bnr. 100 i Ski i henhold til oppdelingsbegjæring datert 3.12.1985, tinglyst 30.12.1985.

§ 2
Formålet med dannelsen av sameiet er å:
1. Ivareta driften av sameiet.
2. Administrere bruk og vedlikehold av fellesanlegg og fellesareal.
3. Ivareta alle andre saker av felles interesse.

I tilfelle tvil om en sak er av felles interesse, avgjøres spørsmålet med alminnelig flertall på
sameiermøte, jfr. §9.

§ 3
Innehaveren av den enkelte seksjon overtar sin seksjon i henhold til sameierbrøken.
Sameierbrøken er fastsatt etter innbyrdes verdi (opprinnelig innskudd).

§ 4
Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon, herunder rett til salg og pantsettelse. Salg og utleie skal meddeles styret for registrering. Sameiet forbeholdes panterett etter gjeldende regler på området, p.t. folketrygdens grunnbeløp (1G) til dekning av sameiets fellesutgifter.
Innehaver av den enkelte seksjon er ansvarlig for at ubetalt andel av driftsutgifter, eventuelt andre utgifter som sameiet har fastsatt blir betalt og hefter også for tidligere seksjonseiers forpliktelser.

§ 5
Sameiets øverste myndighet er sameiermøtet. Styret innkaller skriftlig til det ordinære sameiermøtet (årsmøtet) med minst 8 - åtte - og høyest 20 - tjue - dagers varsel. Innkallelsen skal angi tid og sted for møtet, samt dagsorden, herunder forslag som skal behandles på møtet. Med innkallingen skal også følge styrets årsberetning med revidert regnskap.
Årsmøtet holdes innen utgangen av april måned.
Forslag som sameier ønsker behandlet på sameiermøtet, skal sendes inn skriftlig til styret senest 30 - tretti - dager før møtet. For at forslaget som nevnt i § 9 tredje og fjerde ledd, skal kunne behandles på møtet, må hovedinnholdet i forslaget være beskrevet i møteinnkallingen.

§ 6
Ekstraordinært sameiermøte holdes når styret finner det nødvendig eller når minst 1/10 av sameierne skriftlig krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.
Styret innkaller skriftlig til ekstraordinært sameiermøte med minst 3 - tre - dagers varsel.
Innkallingen skal angi tid og sted for møtet og de saker som vil bli behandlet.

§ 7
I sameiermøtet har sameierne stemmerett med én stemme for hver seksjon de eier.
Foruten eieren, har ett husstandsmedlem møte- og talerett. Sameierne har rett til å møte med fullmektig som må være myndig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt. Fullmakten anses å gjelde på førstkommende sameiermøte med mindre det fremgår at noe annet er ment. Fullmakten kan når som helst trekkes tilbake.

§ 8
På ordinært sameiermøte skal behandles:
1. Årsberetning fra styret.
2. Godkjenning av årsregnskapet, herunder budsjett for kommende år.
3. Valg av styre- og vararepresentanter.
4. Andre saker som er nevnt i innkallingen.

§ 9
Sameiermøtet ledes av styrets leder eller annen valgt møteleder som ikke behøver å være
sameier. Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som treffes på sameiermøtet. Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst en av de tilstedeværende sameiere, valgt på sameiermøtet. Protokollen skal
holdes tilgjengelig for sameierne. Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall i forhold til de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning. Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer til vedtak om:
1. Nyanskaffelser samt forbedringer og utbedringer som etter forholdene i sameiet eller
utgiftenes størrelse må anses som vesentlig.
2. Endringer av vedtektene.
3. Salg eller bortfeste av mindre deler av eiendommen når vedtaket ikke i nevneverdig grad endrer utnyttingen av den enkelte bruksenhet, eller fører til nevneverdig ulempe
for den enkelte sameier. Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen krever enstemmighet blant alle sameierne.

§ 10
Ingen kan som sameier eller fullmektig delta i noen avstemning på sameiermøtet om retts-
handel overfor seg selv eller om eget ansvar. Heller ikke kan noen delta i avstemning om rettshandel overfor tredjemann eller om tredjemanns ansvar, dersom vedkommende har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

§ 11
Til å forestå driften av eiendommens fellesanliggende, velger sameierne på sameiermøtet et styre på 5 medlemmer. Alle fem velges for 2 år av gangen. Styrets leder velges særskilt. Tjenestetiden opphører ved avslutningen av det ordinære sameiermøtet i det år tjenestetiden utløper. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede på styremøte.
Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen underskrives av de fremmøtte styrerepresentanter. Styremøtet ledes av styrets leder, eventuelt i dennes fravær, av valgt møteleder.

§ 12
Styret velger forretningsfører og inngår kontrakt om vilkår.
Styremøte avholdes når det finnes nødvendig, dog minst to ganger i året.

§ 13
Styremedlem eller forretningsfører må ikke delta i behandling eller avgjørelse av noe spørsmål som vedkommende har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.

§ 14
Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Regnskapet skal revideres av revisor, valgt av sameiermøtet.

§ 15
Beboerne plikter å følge de husordensregler som til enhver tid er fastsatt, og er innforstått med at brudd på disse anses som brudd på sameiernes forpliktelser overfor sameiet.
Hver seksjon disponerer en garasjeplass. Innbyrdes bytte av garasjeplass skal meldes til styret. Ved fremleie av garasjeplass plikter seksjonseier å informere styret med kontaktinfo for leietaker. Det er ikke tillatt å videre-utleie garasjeplass som er leiet av sameiet.

§16
Dersom en seksjonseier forsømmer sin vedlikeholdsplikt kan styret pålegge seksjonseieren å foreta nødvendig vedlikehold eller la vedlikeholdet utføres av andre for seksjonseierens
regning. Tvilstilfeller om vedlikeholdspliktens omfang og/eller avgrensning avgjøres av styret.

§17
Seksjonseier som utfører endringer og/eller nyinstallasjoner plikter å benytte autorisert
fagpersonell der dette er relevant, som f. eks. rørlegger og elektriker. Rehabilitering av våtrom skal utføres fagmessig i henhold til gjeldende våtromsnorm.
Styret skal varsles om tiltak på våtrom, røropplegg og elektrisk anlegg.
Rehabilitering av vinduer og dører skal utføres fagmessig slik bygningsmassen opprinnelig er konstruert. Kun godkjente vinduer og dører skal benyttes (Nor-Dan eller identisk utseende og hengsling). Ved skifting til nytt panel, må seksjonseier påse at fuktmembranens konstruksjon og funksjon ivaretas. Fuktskader forårsaket av feil og mangler må dekkes av seksjonseier. Kontakt styret om du er i tvil om konstruksjondetaljer.
For øvrig skal alt arbeid som grenser mot fellesareal meldes skriftlig til styret og være
godkjent før arbeidet igangsettes.
Avtrekkskanaler skal kun benyttes slik anlegget er bygget for, dvs. kun tørkeskap tillates tilkoblet. All annen montasje som forlengelse av rør, tilkobling av avtrekkshette, tørketrommel, støvsuger o.l. tillates ikke og vil bli pålagt fjernet.

§ 18
Sameiets utgifter skal fordeles på sameierne etter størrelsen på sameierbrøken (jmf § 3).
Styret fastsetter á kontobeløp som innbetales forskuddsvis hver måned av den enkelte
sameier. Unnlatelse av å betale de utlignede andeler av sameiets forpliktelser etter påkrav anses som vesentlig mislighold.

§ 19
Kameraovervåking av garasjene og returpunktet er tillatt. Varselskilter om overvåkingen skal være montert i henhold til gjeldende regelverk. Tiltaket kan kun iverksettes av styret.

§20
For øvrig kommer lov av 23. mai 1997, nr. 31 (lov om eierseksjoner) og senere endringer om eierseksjoner til anvendelse.

******************


REGLER FOR HUSDYRHOLD

(Endret §12 i sameiermøtet 13. mars 2017)

§ 1
Anskaffelse av husdyr.
Før man skaffer seg husdyr skal styret kontaktes. Alle skal underskrive en egen ”Husdyrerklæring” (se eget vedlegg).

§ 2
Husdyrhold.
Enhver husdyreier forplikter å påse at dyret/dyrene ikke er til sjenanse for andre beboere i Vevelstadåsen Sameie.

§ 3
Lufting av husdyr.
1. Båndtvang gjelder uinnskrenket på Sameiets område.
2. Hvis dyret gjør fra seg på Sameiets område, skal avføringen fjernes av eieren/passeren.
3. Små barn skal ikke alene ha ansvaret for husdyr.

§ 4
Overtredelser.
Alle Sameiets beboere har rett til å påse at disse regler overholdes.
Ved overtredelser har styret myndighet til å forlange dyret fjernet fra Sameiets område.
Husdyrreglene er en del av ”Husordensreglene” for Vevelstadåsen Sameie, og ved brudd på dem kan de samme forføyninger treffes som ved brudd på Husordensreglene (jfr. §1 i Husordensreglene).

LAST NED HUSDYRERKLÆRINGSSKJEMA med Regler(pdf)

Vedtekter og regler

• Husordensregler

• Vedtekter

• Regler for husdyrhold

Last ned Vedtekter og Husordensregler (PDF)

LAST ned Husdyrerklæring
(PDF)